Новини

Енергията на планетарните тела и планетарния Логос. Предстои ли да се активира?

Планетарният Логос, онзи, в който живеем, движим се и съществуваме, е насищащият, одушевяващ живот на нашата планета Земя. Именно неговият живот интегрира планетата като цяло и протича през всички големи и малки форми, които в своята съвкупност образуват планетарната форма. Великият център на Съществуване работи чрез триъгълник на енергии или чрез по-малки центрове, всеки от които е доведен до активно проявление чрез един от трите главни Лъча или Енер­гии. Центърът, който е създаден от Лъча на Волята или Силата, е наречен Шамбала. Неговата главна активност се състои в предава­не, разпределяне и циркулация на основния принцип на самия жи­вот. И към всяка форма, която се намира в планетарния предел на планетарния живот.

Вторият център е създаден от Лъча на Любовта-Мъдрост. Това е основната енергия, която е създала цялата проявена Вселена, тъй като тя е енергията на аспекта на Строителя. Наричаме го йерархия, тъй като той е контролира­щият фактор във великата верига на Йерархията. Основната актив­ност на този Център е свързана с разгръщане на съзнанието на планетата и следователно на всички форми на живот в или на планета­та. Задачата на „енергийните Единици“, които формират този Център, е да пробудят и активизират стремежа към осведоменост и съзнание.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Третият Център е човешкото царство, което е създадено благо­дарение на енергията на трети лъч на Активния Разум. Него­вата главна функция е интелигентното сътворяване. Но на него е присъща и вторична активност, която се състои в обединяването на втория и третия Център и в придобиването на все по-голям контрол над дочовешките царства и свързването им едно с друго. Тази вто­рична функция едва сега започва да придобива пропорции, които могат да бъдат осъзнати и доловени.

Едва в последната коренна човешка раса на нашата планета ще възникне същностният централен триъгълник и ще започне да функ­ционира открито в третия планетарен Център – Човечеството. Хо­рата все още не са готови за това. Но областите на съзнателна твор­ческа активност, които ще формират този триъгълник на функцио­ниращи въплътени енергии, вече се подготвят. Една от точките на този триъгълник ще възникне от полето на световните правител­ства. Друга в политика и държавническо изкуство, за да активират промяната. Трета ще се появи от световните религии, а срледващата е от общото поле на световната иконо­мика и финансите.

Според сферата на излъчване на трите главни Центъра в сегашния световен цикъл, най-мощно е излъчването и най-широк е обсегът на влияние на Йерархията. Шамбала „дава живот“ на всички форми на и в планетата. Но влиянието й е ограничено до момента, в който Йерархията и човечеството ще станат способни да му откликват конструктив­но.

Енергията от планетарния център Шамбала използва центъра в главата – хилядолистния лотос, но само ако човекът е достатъчно развит. Този център е проводник на божествената воля в живота на духовния човек, работещ чрез духовната триада. Той може да се използва активно, само когато антахкарана е изградена или е в процес на изграждане.

Енергията на планетарния център Йерархия задейства сърдечния център. Този център е проводник на божествената лю­бов. Изразяваща по същество волята за добро и работи чрез душата на индивидуалния стремящ се или ученик. Това става възможно, когато в някаква степен контактът с душата бъде постигнат и стремя­щият се е на път да се превърне в личност, поляризирана в душата.

Енергията на третия планетарен център – Човечество, използва гърления център, като работи чрез интегрираната лич­ност, следователно само след като бъде постигната относително висока степен на еволюционно разгръщане. Гърленият център ста­ва творчески и духовно активен единствено когато нисшата приро­да в някаква степен е подчинена на идеалистичен стремеж; този стремеж не трябва задължително да бъде същият, който ортодок­салният и следователно ограничен мислител обикновено приема за духовен или религиозен. Той трябва да бъде такъв, че негов инстру­мент да бъде цялостният интегриран човек и да е толкова об­ширен, че да провокира проявлението на всичките му творчески способности.

НП/ Алис Бейли