Условия за ползване

I. Общи условия

Чл. 1 Тези общи условия представляват договор между Вас и “АРК-България” ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на интернет страницата за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “АРК-България” ЕООД. Вие сте задължен да се запознаете с тях преди да използвате сайта.

Чл.2 Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2 а. 1 В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте интернет страницата “Новото познание”.

Чл. 2 а. 2 Потребителите получават правото да използват услугите на интернет страницата, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват настоящето и “Новото познание” не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

Чл. 3 По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

чл. 3 а.1 „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което използва някоя от услугите на интернет страницата “Новото познание”.

чл.3. а 2 Други понятия и „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

  1. Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  2. Участие в сайта чрез коментиране, оценяване или докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  3. Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на интернет страницата на “Новото познание”.
  4. Получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта, ако е активирана такава опция.
  5.  „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което “Новото познание” се намира в договорни отношения, което има право да предоставя и получава допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
  6. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
  7. „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
  8. Нетърговски цели е понятие, което определя използването на съдържанието на сайта без то да влиза в нарушение на глава III от настоящите Условия.

III. Авторски права

Чл. 4 Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5 Материалите на сайта не могат да бъдат използвани за препечатване в интернет страница, печатно издание, радио или аудиовизиуално произведение. Това е възможно единствено при условията на сключен писменно договор с „АРК-България“ ЕООД изрично уреждащ регламентираното използване на съдържанието на novotopoznanie.bg.

Чл. 6 Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на “Новото познание”. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от “Новото познание”. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност

Чл. 7 “Новото познание” се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация, при наличието на такава форма в страницата. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 8 “Новото познание” обработва само общо достъпната статистическа информация за посещаемостта на сайта без да събира лични данни на читателите.

Чл. 9 С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с условията на сайта.

Чл. 10 Сайта не поддържа форум и е въвел политика на ограничаване на коментарите с цел несъбиране на лични данни.

V. Органичаване на отговорността

Чл. 11 “Новото познание” прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Новото познание” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Чл. 12 Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “Новото познание” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл. 13 “Новото познание”  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Чл. 14 “Новото познание”  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 15 “Новото познание”  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Чл. 16 “Новото познание”  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

Чл. 16 а. 1 Достъп до статиите в архивите на novotopoznanie.bg, които са по-стари от 2 месеца от датата на публикуването им в съответното онлайн издание

Чл.16 а. 2 Потребителите  имат възможност да получат платен пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация само с мейл и парола, ако създат свой индивидуален потребителски профил. Като НП не събира и обработва техните лични данни.

Чл. 17 “Новото познание” си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи услови.

Чл. 18 На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя “Новото познание” ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

Чл. 19 “Новото познание” си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените  услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

Чл. 20 “Новото познание” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Чл. 21 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

АВТОРСКО ПРАВО © COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED
Текстовете тук са защитени от © Copyright All Rights Reserved.

Материалите в novotopoznanie.bg са собственост и предмет на авторско право на авторите. © Copyright All Rights Reserved.

Нищо от написаното в този и от този сайт не може да бъде възпроизвеждано, копирано и или съхранявано в база данни без изричното писмено съгласие на авторите.

Всички права запазени.  „АРК – България“ ЕООД е пълноправен собственик на марката „Новото познание“ заедно с графичния символ познат като „Окото на Хор“.