Съзнание

В коя реинкарнация сме? Животите на душата по пътя към вечността

Колко са стъпките до безсмъртието? С усъвършенстването на мо­дела на душата, тя се приближава все повече до безсмъртието.

За да стигне до вечността тя извървява дълъг път от няколко живота. По пътя има важни моменти, които тя е длъжна да осъзнае и продължи.

В първия си живот

душата е дуалистична. Смята себе си за отделен свят, изграден от нематериална субстанция, която е противопоставена на физическата.

Душата е нещо различно от материята и материалното тяло и оцелява след неговата смърт.

Според втория модел,

душата е материална и мъртвородена. Тя не оцелява, защото е епифеномен, вто­ричен продукт на материалното тяло и умира заедно с него.

В своята трета реинкарнация

душата се иденти­фицира със съзнанието. С единното, което е първооснова на съществуващото. Материята е проявление на тази първооснова и следователно е ефимерна.

Придобива конкретно битие, само когато бива регистри­рана във възприятията на чувстващите същества. А след това отново се разтваря в цялото.

Материалното тяло погива, а душата живее вечно. В този живот индивидуалната душа умира, защото никога не е съществувала.

В четвъртата инкарнация

се появява идеята, че космическата душа има определена характеристика – тематичното тяло.

Различните превъплъщения са съотнесени помежду си от квантовата нелокалност през времето и пространството и свързани посредством тематичното тяло. Така, както нишката свързва цветята в един венец.

Добрата страна на този модел е, че успява да обясни някои от заслужаващите внимание свидетелства за прераждане и по-специално спомените от предишни въплъщения.

В петия живот,

на космическата душа се при­писват допълнителни характеристики. Ум, който да об­работва значенията и витално тяло, което да съдържа моделите за проявление на физическите форми в еволю­цията на живота.

Тематичното тяло в този модел пола­га контекста за движение и на ума, и на витала. В тази си роля то може да бъде разпознато като свръхментален интелект – способността за творчество и за безусловна любов.

В шестото прераждане

физиката на душата придобива зряла форма. При наличието на правилно разби­ране за динамиките на ума и виталното тяло душата може да се индивидуализира.

Въпреки че, подобно на свръхменталния интелект, менталът и виталът също са универсални и споделени от всички, тази универсалност все пак е резултат от някакъв жизнен опит.

В седмата реинкарнация,

на базата на емпирични данни, физиката на душата разпознава един закон за кармата.

Според него във всеки конкретен живот ние привнасяме само някои от своите минали предразположения.

В осмия живот душата

изпълва монадичния си дълг за творчески открития според съответната физика и бива освободена от кармичния кръг.

Тя вече не еволю­ира, защото е постигнала първия тип безсмъртие като ангел или духовен водач. Той помага на другите боре­щи се души, борещи се да постигнат освобождение.

Деветото въплъщение

е едно предполагаемо въплъщение, което трансцендира законите на физиката. Целта на душата е чрез творчество да се сдобие с безсмъртно физическо тяло.

По-нататъш­ното развитие на съответната физика ще ни разкрие да­ли това изисква нов тип материя или мозък, който мо­же да създава репрезентации на свръхменталния инте­лект.

НП/ Амит Госвами