26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

Разберете в коя реинкарнация сте в поредното си идване на Земята?

Колко са стъпките до безсмъртието? С усъвършенстването на мо­дела на душата тя се приближава все повече до безсмъртието.

За да стигне до вечността тя извървява дълъг път от няколко живота. По пътя има важни моменти, които тя е длъжна да осъзнае и продължи.

Първият живот на душата

В първия си живот душата е дуалистична. Смята себе си за отделен свят, изграден от нематериална субстанция, която е противопоставена на физическата.

Душата е нещо различно от материята и материалното тяло и оцелява след неговата смърт.

Според втория модел душата е материална и мъртвородена. Тя не оцелява, защото е епифеномен, вто­ричен продукт на материалното тяло и умира заедно с него.

Третата реинкарнация

В своята трета реинкарнация душата се иденти­фицира със съзнанието. С единното, което е първооснова на съществуващото.

Материята е проявление на тази първооснова и следователно е ефимерна.

Придобива конкретно битие само, когато бива регистри­рана във възприятията на чувстващите същества. А след това отново се разтваря в цялото.

Материалното тяло погива, а душата живее вечно. В този живот индивидуалната душа умира, защото никога не е съществувала.

Четвъртото прераждане на душата

В четвъртата инкарнация се появява идеята, че космическата душа има определена характеристика – тематичното тяло.

Различните ни превъплъщения са съотнесени помежду си от квантовата нелокалност през времето и пространството и свързани посредством тематичното тяло.

Така както нишката свързва цветята в един венец.

Добрата страна на този модел е, че успява да обясни някои от заслужаващите внимание свидетелства за прераждане и по-специално спомените от предишни въплъщения.

Петото пътуване

В петия й живот на космическата душа се при­писват допълнителни характеристики.

Ум, който да об­работва значенията и витално тяло, което да съдържа моделите за проявление на физическите форми в еволю­цията на живота.

Тематичното тяло в този модел пола­га контекста за движение и на ума, и на витала.

В тази си роля то може да бъде разпознато като свръхментален интелект – способността за творчество и за безусловна любов.

Шесто и седмо идване

В шестото прераждане физиката на душата придобива зряла форма.

При наличието на правилно разби­ране за динамиките на ума и виталното тяло душата може да се индивидуализира.

Въпреки че, подобно на свръхменталния интелект, менталът и виталът, също са универсални и споделени от всички тази универсалност все пак е резултат от някакъв жизнен опит.

В седмата реинкарнация на базата на емпирични данни физиката на душата разпознава един закон за кармата.

Според него във всеки конкретен живот ние привнасяме само някои от своите минали предразположения.

Вълшебството на осмото и девето прераждане

В осмия живот душата изпълва монадичния си дълг за творчески открития според съответната физика и бива освободена от кармичния кръг.

Тя вече не еволю­ира, защото е постигнала първия тип безсмъртие като ангел или духовен водач.

Той помага на другите боре­щи се души да постигнат освобождение.

В деветото въплъщение, едно предполагаемо въплъщение, което трансцендира законите на физиката целта на душата е чрез творчество да се сдобие с безсмъртно физическо тяло.

По-нататъш­ното развитие на съответната физика ще ни разкрие да­ли това изисква нов тип материя или мозък, който мо­же да създава репрезентации на свръхменталния инте­лект.

НП/ Амит Госвами