Хипотези

Може ли бъдещето да повлияе на миналото?

Според нова революционна теория

бъдещето може да засегне миналото. Доказано е, че причинно-следственият принцип може да бъде нарушен − поне на субатомно ниво. В загадъчния свят на квантовата теория се говори за квантово заплитане.

Теорията на Айнщайн твърди, че ако скоростта на светлината бъде надмината, причинно-следственият принцип може да бъде нарушен и бъдещето да променя миналото. Това не може да стане, следователно пътуване в миналото е невъзможно.

Е, вече е доказано, че причинно-следственият принцип може да бъде нарушен − поне на субатомно ниво.

Говори науката

Изследователи от Института по квантова оптика и квантова информация към Виенския университет са успели да заплетат светлинни кванти така, че решение в бъдещето да повлиява на миналото състояние на частиците.

Квантовото заплитане е физическо явление, което се случва, когато двойки или групи частици се генерират или взаимодействат така, че квантовото състояние на всяка частица не може да бъде описано независимо от останалите.

Дори ако те са на голямо разстояние. Вместо това, то трябва да бъде описано за системата като цяло.

Какво означава този термин?

Тъй като не съществува механизъм, който би могъл да обясни този вид влияние, физиците предлагат алтернатива, наречена „ретрокаузалност“.

Тя показва, че дадена частица може да се движи назад през времето до точката, в която е заплетена.

Д-р Лайфър и д-р Пусей работили по теоремата на Бел и разменили пространството с времето, твърдейки, че освен ако някой докаже, че времето категорично трябва да върви напред, ретрокаусността е възможна.

Изводите

Когато изследователят иска да измери определена частица, този избор може да повлияе и на нейните свойства и дори на заплетена частица в миналото. С други думи, ефектът на заплитане става ретрокаузално влияние.

На база вече приетата теория за времевата симетрия, че физичните процеси могат да се движат напред и назад във времето, когато се влияят от едни и същи закони на физиката, учените твърдят, че ретрокаузалността е напълно вероятна.

Това  може драстично да преформулира идеята за симетрия на времето и да промени възгледите ни за Вселената и за пътуването във времето.