Новини

Етерното тяло е част от великия божествен план и цел

Eтерното тяло на всяка форма в природата е съставна част от субстанциалната форма на Самия Бог. Не плътна­та физическа форма, а това, което езотериците разглеждат като формообразуваща субстанция. Ние използваме думата Бог, за да обозначим проявлението на eдинния живот, който оживотворява всяка форма на външния обективен план. Етерното или енергийно­то тяло на всяко човешко същество е съставна част от етерното тяло на самата планета. А следователно и от Слънчевата система. Така всяко човешко същество в основата си е свързано с всяко друго външно проявление на Божествения живот, било то малко или го­лямо.

Функцията на етерното тяло се състои в това да приема енер­гийните импулси и да се активизира под въздействието на тези им­пулси или силови потоци, излъчвани от съответните източници. Етерното тяло всъщност не е нищо друго, освен енергия. То е съста­вено от милиарди силови нишки или миниатюр­ни енергийни потоци. Те са свързани с емоционалното тяло, менталното тяло и с душата. И забележете координирани от тях. Тези силови потоци на свой ред оказват въздействие върху физическото тяло и го активизират по един или друг начин в зависимост от природата и силата на типа енергия, която доминира в етерното тяло в определен момент.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

По тази причина именно чрез етерното тяло циркулира енерги­ята, породена от нечий ум. При човечеството като цяло е налице безсъзнателен отклик спрямо управляващите нагласи на универсал­ния Ум. В съвременната епоха нещата са по-сложни поради растя­щата отзивчивост към масовите идеи, наричани понякога общест­вено мнение. И разбира се бързото развитие на човешката менталност. Сред човешкия род съществуват и такива представители, които отклик­ват на вътрешната група Мислители. Те работят в ментална материя. И контролират от субективната страна на живота осъщест­вяването на великия план и проявлението на божествената цел.

Тази група Мислители е разделена на седем главни отдела и се ръководи от трите велики Живота или свръхсъзнателни Същности. Ману, Христос и Махачохан. Те работят главно чрез метода на въздействие върху умовете на адептите и посветените, които на свой ред въздействат върху умовете на учениците в света. А учениците (всеки от своето място и със своята отговорност), разработват своя концепция за плана и се стремят да я реализират, доколкото е възмож­но.

Вече е съвсем възможно подобна телепатична връзка да се по­стигне между учениците на физически план. Тази група мистици и знаещи (независимо от това, къде се намират) в крайна сметка ще успеят да общуват помежду си по този начин и вече често го практикуват. Някоя основна мистична идея или ново откровение на истината внезапно се разпознава от мнозина и едновременно нами­ра израз в много умове. Никой не може да претендира за собствени права върху представения принцип или истина. Тя е регистрирана от няколко ума.

Обикновено се приема, че тези хора са доловили вътрешните мисловни потоци или са откликнали на движението на универсалния Ум. Фактически и технически това не е така. Информацията на универсалният Ум се възприема от някой член на планетарната Йерархия благодарение на неговата ментална пред­разположеност и подготовка. Този факт незабавно става известен на работещите адепти.

Това е нова идея, ново откритие или ново откровение за групата адепти и след като я обсъдят, той я представя на Своята група ученици. Сред тях Той открива онзи, който е по-отзивчив и схваща по-бързо от останалите. Благодарение на ясното си мислене и силата на формулираните мисъл-форми може да въздейства върху другите умове. Те възприемат концепцията като своя собствена, захващат се за нея и я довеждат до проявление.

Всеки разглежда това като своя особена привилегия и поради специфичната си нагласа и автоматично породена отговорност е принуден да насочи цялата си енер­гия за осъществяване на тази концепция – да работи и отстоява сво­ите мисъл-форми.

НП/ Алис Бейли