Хипотези

Ноември. Името на Ада.

Ноемрви. Името на Ада.

 

Най-грандиозната измама и манипулация на либералните евромедии е наричана бежананска криза. По-смелите журналисти не крият истинските думи – завоевателна ислямистка война. Това е нова концепция за водене на бойни действие на чужда територия. Никой не си представяше самолета като бомба, но това стана факт през 2001 година. Тази война роди най-безжалостната тактическа атака на Ислямска държава.

 

   Децата и жените се използват като жив щит за безпроблемното     преминаване на обучени джихадистки бойци на европейска територия. Връщането на тези маси обратно не е опция. Всеки един от тях е получил сериозна сума, за да изпълни задачата. Ислямисткия проект за превземане на Европа е в ход. Не напразно тази армия от жени, деца и радикални бойци не признава национални граници и суверенните права на живеещите в собствените си страни мирни граждани.

Те окупират, вилнеят и безцеремонно използват думите – “деца, жени и права”. За пореден път Европа се оказа в капана на безумната политика на еврочиновници. Слаби и жалки президенти, зависими политици изоставиха ценностите обявявани за икони на цивилизацията.

Сега накратко за развитието на ситуацията до края на годината.

До месец истинската бройка на бойците с деца и жени, проникнали в Европа, наричани погрешно мигранти и бежанци, достига половин милион. Само Хърватска докладва за десетократно увеличаване на пристигащите “мигранти”. Разселването на армията мъже, жени и деца (увеличаването на раждаемостта на територията на Европа е първостепенна задача) е целенасочено. То се направлява от внедрени във всяка група военизирани джихадисти с опит. Лагерите са организирани на военен принцип и спазват стрикна дисциплина. Изследването на придвижването на групите (наричани от експерти в засекретени доклади – взводове до 15 човека и роти до 400- 500 човека) по показва отличното спазване на тактиката позната като “марш на скок”. Сборните пунктове са определяни в движение и масите се придвижват целенасочено по зададени маршрути. Те използват мобилите оператори като свои официален канал. На кадри излъчвани в световните телевизонни канали е видно кои са взводните и ротните командири.

Представети си картата и лъчите на ислямската армия – Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Франция – това са страните с най-големи природни ресурси. Разположените там бойци приближават 250000 и нарастват. В подстъпите към тези страни – Хърватска, Унгария, Сърбия, Чехия, Словакия, Италия има вече разположени приблизитело 100000 войници и нарастват. Само у нас се говори за около 15000 бойци. Във Великобритания службите засичат над 3000 радикализирани елементи според британското издание “Таймс”. Справка интернет – 500 бойци превземат сирийски град безпроблемно. Така обръча около богатите на ресурси страни е затворен и подстъпите към тях са отрязани. Европейските страни не разполагат със силни армии. Европейския войник не е обучен да воюва с толкова безжалостен враг използващ без погнуса деца камикадзета. Факт – Германия отказа да депортира осъден от немски съм убиец на полицай в Ирак, защото ще бъде екзекутиран от електрически стол заради човешки права.

Командата за фронтова атака е подадена след инсцениран смъртен случай на “бежанец с дете” или “бежанка с дете” убит по невнимание от полицай или военен. Това е План “А”.

План “В” – До месец ноември ще има “загинал” полицай. Случайно или след непредизвикани сблъсъци, които избухват всекидневно заради настъпващата зима с охраняващите “мигрантите” полиция и армия. Мъже, жени и деца започват да отнемат оръжието на полицаи и войници.

Адът има едно име – Ноември.

 

November. This is the name of Hell

 

The most impressive deceit and manipulation of the liberal European media, is called Refugee Crisis. More courageous journalists do not hide the true words – Islamic war of conquest. This is a new concept for conducting military actions abroad. Nobody imagined an airplane like a bomb, but it happened in 2001. This war brought to the most relentless tactical attack of Islamic State.

Women and children are used as human shields for the smooth passaging of trained jihadist fighters on European territory. Bringing back these masses is not an option. Each one of them received a hefty amount of money to fulfill the task. The Islamic project for conquering Europe is underway. Not in vain, this army of women, children and radical fighters doesn’t recognize the national borders and sovereign rights of the civilian people living in their own countries.

They occupy, rampage and unceremoniously use the words – “children, women and rights”. Once again Europe proved to be trapped in the mindless politic of the eurocrats. Weak and pathetic presidents, dependent politicians abandoned the values, declared once as icons of civilization.

Now, briefly on the development of the situation until the end of the year.

Within a month, the true number of soldiers with children and women, who broke into Europe, referred incorrectly as migrants and refugees, will reach half a million. Only Croatia reported a tenfold increase in arrivals of “migrants”. Displacement of army men, women and children is targeted (increasing the birth rate in European territory is a primary task). It is guided by embedded in each group experienced, militant jihadists. The camps are organized on a military basis and respect a strict discipline. The observation of the movement of groups (named by experts in the secret reports as “platoons of 15 people and companies of 400 to 500 people) demonstrates excellent compliance of the tactic known as the “Off to the jump!” Assembly stations are defined flexibly during the movement and the masses are moving purposefully on given routes. They use mobile operators as their official channel. On the footages, broadcasted in the world television channels, it is very clear who the platoon and company commanders are.

Imagine the map and the rays of the Islamic Army – Germany, Denmark, Sweden, Norway, France – these are the countries with the greatest natural resources. The fighters settled there approach 250000 and are still increasing. In the approach to these countries – Croatia, Hungary, Serbia, Slovakia, Italy – 100,000 soldiers are alread